MAMI Pilgrimages to Lourdes, Marseille, Aix-en-Provence, Parish, Washington D.C.

LOURDES
MAMI-Assumption-Canada pilgrimage to Lourdes, Aix-en-Provence, Marseille, Fatima and Paris. 20 MAMI members from three different Parishes: St. Eugene de Mazenod in Brampton, St. Maximilian Kolbe in Mississauga, and Holy Ghost in Winnipeg went to take part in the 100 years anniversary of the apparitions of the Blessed Virgin Mary in Fatima.

Pielgrzymka Przyjaciół Misji Oblackich do Lourdes, Aix-en-Provence, Marsylii i Paryża. 20 Przyjaciół Misji z trzech oblackich parafii: św. Eugeniusza z Brampton, św. Maksymiliana z Mississauga oraz św. Ducha z Winnipegu udało się na uroczystości 100 rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.

MARSEILLE
Today, a journey on our pilgrim path was marked with a special stop. We where graced to visit and celebrate the Holy Eucharist above the tomb of St. Eugene de Mazenod; the Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate and a Patron Saint of Friends of the Oblate Missions. After the homily preached by Fr. Krzysztof Zielenda, OMI, the MAMI members following the example of St Eugene, consecrated themselves and their families to the Immaculate Heart of Mary. Later in the afternoon we have visited and prayed at the beautiful Marian shrine – “Notre Dame de la Garde” in Marseille, build by St. Eugene de Mazenod.

Dzisiaj nasza droga pielgrzymia była naznaczona wyjątkowym zatrzymaniem się. Mieliśmy łaskę nawiedzić oraz celebrować Najświętszą Ofiarę nad grobem św. Eugeniusza de Mazenoda; założyciela zgromadzenia Misjonarzy Oblatów i Patrona Przyjaciół Misji Oblackich. Po homilii, którą wygłosił O. Krzysztof Zielenda, OMI, Przyjaciele Misji idąc za przykładem swojego wielkiego Patrona, konsekrowali siebie oraz swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po południu nawiedziliśmy maryjne sanktuarium – “Naszej Pani – Strażniczki Morza” w Marsylii, którą budował św. Eugeniusz de Mazenod.

 

At the tomb of St. Eugene de Mazenod in Marseille

AIX-UN-PROVENCE
From our oblate perspective, It is almost impossible to talk about the city of Marseille, without mentioning Aix-en-Provence. Yes, our pilgrim path led us also to Aix. Incredible place! Here, St Eugene de Mazenod came into this world and here he established our missionary congregation. It was an extra ordinary experience for all the MAMI members from Assumption Province in Canada, who heard so much about this place before, but just now were able to come here for the first time. To see the place, touch the relics, and meet a very charismatic oblate, Fr. Krzysztof Zielenda, was a time of renewal and strengthening our missionary call.

Z punktu widzenia oblatów wydaje się niemożliwym, aby mówiąc o mieście Marsylii, nie wspomnieć o Aix-en-Provence. Tak, pielgrzymi szlak poprowadził nas także do Aix. Wyjątkowe miejsce! Tutaj św. Eugeniusz przyszedł na ten świat, tutaj również założył nasze misyjne zgromadzenie. Nawiedzenie tego miejsca było niesamowitym doświadczeniem dla obecnych tam Przyjaciół Misji Oblackich z Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie, którzy wcześniej słyszeli o tym miejscu wiele, ale dopiero teraz mogli tam przybyć po raz pierwszy. Zobaczyć miejsce, dotknąć relikwii oraz spotkać charyzmatycznego oblata, O. Krzysztofa Zielendę, było czasem odnowy i umocnienia naszego misjonarskiego powołania.

CHAPEL OF OUR LADY OF THE MIRACULOUS MEDAL
Revered by Catholics as the site of several visions of the Virgin Mary in 1830, Paris’ Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal is an important place of prayer and pilgrimage for Catholics from all over the world; THE FRIENDS OF THE OBLATE MISSIONS FROM ASSUMPTION PROVINCE IN CANADA HAD ALSO A GRACE TO VISIT THIS CHAPEL. The church was consecrated as the Chapel of the Daughters of Charity on Aug. 6, 1815, and then dedicated to the Sacred Heart of Jesus.

In 1830, a woman named Zoe joined the convent and soon changed her name to Catherine. Shortly after joining, she claimed to have seen the Virgin Mary seated in a chair by the altar steps. A few months later, the Virgin Mary was said to have appeared near a painting of St Joseph to show Catherine the design for what would become the Miraculous Medal. The medal was eventually made and sold throughout the world and is said to have brought protection, cures and other miracles to those who have worn it.

Practical Info: The Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal is located at 140 rue du Bac. The site is open daily from 7:45 a.m. to 1 p.m. and from 2:30 to 7 p.m. On Tuesdays, it is open continuously from 7:45 a.m. to 7 p.m.

KAPLICA MATKI BOŻEJ CUDOWNEGO MEDALIKA
Kaplica Matki Bożej Cudownego Medalika to miejsce często pomijane w przewodnikach, na szczęście nie przez samych wiernych. Sanktuarium to jest celem pielgrzymek osób z całego świata. PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH Z PROWINCJI WNIEBOWZIĘCIA W KANADZIE MIELI ŁASKĘ NAWIEDZENIA TEJ KAPLICY. Tu bowiem miało miejsce objawienie związane z „Cudownym Medalikiem” (Médaille Miraculeuse).

Katarzyna Laboure urodziła się w ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W wieku 24 lat wstąpiła do zakonu sióstr szarytek w Paryżu. W 1830 roku w domu przy Rue Bac Katarzyna otrzymała od Matki Bożej polecenie stworzenia medalika według ściśle określonego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić z wiernością, mieli otrzymać specjalne łaski. Siostry Matki Miłosierdzia Bożego wybiły początkowo 200 tysięcy medalików. Wkrótce osoby noszące medalik, za pośrednictwem Najświętszej Maryi, zaczęły otrzymywać liczne nawrócenia, uzdrowienia i łaski.
Katarzyna Labouré zmarła w 1876 roku. Kiedy 57 lat później z okazji jej beatyfikacji otworzono grobowiec, okazało się, że ciało Katarzyny pozostało w nienaruszonym stanie. Przeniesiono je do kaplicy przy ulicy 140 du Bac i umieszczono pod ołtarzem Matki Bożej z globem.

Wygląd i symbolika medalika
Maryja poleciła Katarzynie przygotowanie medalika według wzoru: na awersie znajdować się miała Matka Boża miażdżąca stopą węża, który jest symbolem diabła. Promienie wychodzące z kamieni znajdujących się w pierścieniach Maryi oznaczać miały łaski otrzymywane za Jej wstawiennictwem. Następnie wokół Maryi pojawić się miały słowa w kolorze złotym, tworzące owalny napis:
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Rewers miał przedstawiać Serce Jezusa otoczone koroną cierniową i Serca Maryi przebite mieczem. Są one ze sobą złączone, ukazując nierozerwalną relację między Chrystusem i Jego Matką. Powyżej inicjał Maryi – litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd nawiązujących do 12 apostołów.

Cudowny Medalik dzisiaj
Obecnie siostry Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w przykościelnym sklepiku zajmują się dystrybucją medalików po symbolicznych kosztach (jeden medalik kosztuje ok. 1-3€). Dostępne są również materiały w języku polskim dotyczącym św. Katarzyny (książki, broszury).

FRIENDS OF THE OBLATE MISSIONS – ASSUMPTION PROVINCE IN CANADA –
ON A PILGRIMAGE TO FATIMA

In the year 1917, in a mountainous region at the center of Portugal, the Mother of God appeared six times to three young children.

Elsewhere on the continent the “Great War” raged, that would cost Europe an entire generation, over 37 million lives. Besides sending her own sons to die (in France and North Africa) Portugal was in political chaos at home. There was a dizzy succession of governments following a revolution in 1910. The monarchy had been replaced by a republic, with a new liberal constitution separating Church from state. Government officials, under the influence of Freemasonry, were not sympathetic to the Faith. But for the people themselves, the Faith was the air they breathed, as in the village of Aljustrel, a collection of whitewashed houses on a dusty road in the parish of Fatima.

There Lucia, Francisco, and Jacinta were born and raised in homes where the catechism was their daily bread, stories from the Bible their recreation, and the word of the village priest was law. Lucia de Jesus Santos was born, the youngest of seven children, to Antonio and Maria Rosa Santos, on 22 March 1907. She was a plain child with sparkling eyes and a magnetic personality, a natural leader to whom other children looked with confident affection. Blessed with an excellent memory, Lucia was able to learn her catechism, and make her First Communion and Confession, at age six. She herself became a catechist at nine. Lucia would be the constant guide and companion to her first cousins, Francisco and Jacinta Marto, through the trials that accompanied the apparitions of the Blessed Mother.
Almost eight months had passed since the last apparition of the Angel. Lucia, Francisco and Jacinta continued to practice what the Angel had taught them, praying and offering sacrifices to the Lord.

Lucia was now ten years old, Francisco would be nine in June and Jacinta had just turned seven in March, when on May 13th, 1917, they chose to pasture their sheep in a hilly depression owned by Lucia’s father and known as the Cova da Iria, or Cove of Irene. It was there, with one exception, that the Blessed Virgin under the title of Our Lady of the Rosary appeared on six occasions in 1917, and a seventh time in 1920 (to Lucia alone).
As important as the place and the time is the situation of the world. At that moment the First World War raged in Europe, introducing mankind to the most savage forms of warfare seen to that date. In far off Moscow Lenin prepared the revolution that would overturn the Russian social order in November 1917 and eventually engulf almost half the peoples of the earth. It was in that context that heaven condescending to earth to provide the antidote to the moral and social evils of the world – the message of Fatima.

PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH NA PIELGRZYMCE 100-LECIA DO FATIMY

Od 13 maja do października 1917 roku w portugalskiej Fatimie trojgu pastuszkom ukazywała się Matka Boża. W sumie miało miejsce sześć objawień, których doznały dzieci w Cova da Iria. Byli to: 10-letnia Łucja dos Santos, 7-letnia Hiacynta Marto i jej brat – 9-letni Franciszek Marto. Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Druga – wybuch II wojny światowej – jeśli ludzie się nie nawrócą, a także dotyczyła nawrócenia Rosji i upadku komunizmu. Trzecia – mówiła o męczeństwie Kościoła i papieża, co po latach odniesiono do zamachu na Jana Pawła II. Łucja dos Santos została zakonnicą, w klasztorze miała kolejne wizje. Zmarła w 2005 roku. Za zgodą papieża Benedykta XVI w 2008 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, który trwa.

Zamach na Jana Pawła II
Do sanktuarium w Fatimie pielgrzymowało dotąd czterech papieży – Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek

Szczególnie związany z objawieniami fatimskimi był papież Polak. Swoje ocalenie w zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, przypisywał opiece Matki Boskiej Fatimskiej, strzały padły bowiem w rocznicę objawień. Kilka tygodni później publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Pocisk z pistoletu Ali Agcy wyjęty podczas operacji papieża został umieszczony jako wotum w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. W 2000 roku Watykan ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, zapowiadającą przelanie męczeńskiej krwi przez papieża.

SACRE-COEUR BASILICA-PARIS
The Basilica of the Sacred Heart, or Basilique du Sacré-Coeur, perched at the very top of Butte de Montmartre (Montmartre Hill), was built from contributions pledged by Parisian Catholics as an act of contrition after the Franco-Prussian War of 1870-71. Construction began in 1873, but the basilica was not consecrated until 1919. The basilica’s domes are a well-loved part of the Parisian skyline.

The Sacred Heart Basilica in Montmartre is a Sanctuary of Eucharistic Adoration and Divine Mercy.Since the 1st of August 1885, the silent adoration before the exposed Blessed Sacrament, true presence of Jesus Christ among us, is a continuous intercession for the Church and for the whole world, and an everlasting source of grace, light and peace.

BAZYLIKA SACRE-COEUR – serce Paryża
Bazylika Sacre Coeur to wizytówka Paryża, nierozerwalnie związana z tym miejscem.

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego położona jest na wzgórzu w słynnej – niekoniecznie z powodu swojej świętości – dzielnicy Montmartre. To tutaj na przełomie XIX i XX wieku, czyli dokładnie, kiedy budowano bazylikę, mieszkała cała bohema artystyczna z malarzami na egzystencjalistami na czele. Podczas kiedy artyści popijali absynt i tworzyli impresjonistyczne obrazy, na wzgórzu rzemieślnicy w pocie czoła tworzyli bazylikę. Budowę tego monumentalnego kościoła zainicjowało dwóch przemysłowców, którzy w podzięce za ocalenie Paryża w wojnie francusko-pruskiej, poprzysięgli zbudować tu świątynię.

Budowa trwała przeszło 40 lat. Wzgórze, w którym od wieków wydobywano wapień i gips, musiano wzmocnić specjalnymi filarami. Konsekracji dokonano dopiero w 1919. Koszty budowli ponieśli wierni. Bazylika Sacre Coeur jest najwyżej położonym punktem Paryża. Ze wzgórza, na którym się znajduje, można podziwiać panoramę całego miasta oraz okolic w promieniu do 40 kilometrów. To z niej znajduje się największy dzwon Paryża i jednocześnie jeden z najcięższych dzwonów na świecie- Savoyarde (Saubadyjczyk). Waży on aż 18,5 tony! Podobno gdy dzwoni, słychać go po drugiej stronie miasta.

Ciekawostki o Bazylice Sacre Coeur:
• Budowlę często określa się mianem „Białej Bazyliki”. Swą charakterystyczną biel kościół zawdzięcza kamieniu wapiennemu, który pod wpływem powietrza i deszczu wydziela bielący mury kalcyt.
• Poza Katedrą Notre Dame, jest to najczęściej odwiedzany zabytek Francji.
Od 125 lat przez 24 godziny na dobę z Bazylice odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjaciele Misji z Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie mieli tę łaskę adorowania tu Pana Jezusa przez całą noc.

MAMI PILGRIMAGE TO WASHINGTON, D.C.
On November 3-4-5, MAMI group from St. Maximilian Kolbe, St. Casimir and St. Eugene de Mazenod Parishes went to Immaculate Conception and St. John Paul II shrines in Washington. The main theme of the pilgrimage was “everything passes”, taken from St. John Paul II’s “Triptych”. The subject for sharing was “purgatory”. In our prayers, in a special way, we remembered our Faithful Departed. Thank God for this pilgrimage and the graces we have received during this time!

PIELGRZYMKA PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH DO WASHINGTON, D.C.
3-4-5 listopada ‘ 2017, Przyjaciele Misji Oblackich z parsfii św. Maksymiliana, św. Kazimierza oraz św. Eugeniusza de Mazenod wzięli udział w pielgrzymce do sanktuariów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Głównym tematem pielgrzymki było “przemijanie” na podstawie “Tryptyku” św. Jana Pawła II a także “czyściec”, w nauczaniu Kościoła. Bogu niech będą dzięki za tę pielgrzymkę oraz za łaski, których doznaliśmy w tym szczególnym czasie!

Fr. Adam J. Filas, OMI

About Fr. Adam J. Filas, OMI

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.