Skip to main content
Category

Fr. Adam’s Activity

By Fr. Adam’s Activity

Pope Francis to inaugurate Extraordinary Missionary Month October 2019

Dear Brothers and Sisters,

For the month of October 2019, I have asked that the whole Church revive her missionary awareness and commitment as we commemorate the centenary of the Apostolic Letter Maximum Illud of Pope Benedict XV (30 November 1919). Its farsighted and prophetic vision of the apostolate has made me realize once again the importance of renewing the Church’s missionary commitment and giving fresh evangelical impulse to her work of preaching and bringing to the world the salvation of Jesus Christ, who died and rose again (…).

(…) The Church is on mission in the world. Faith in Jesus Christ enables us to see all things in their proper perspective, as we view the world with God’s own eyes and heart. Hope opens us up to the eternal horizons of the divine life that we share. Charity, of which we have a foretaste in the sacraments and in fraternal love, impels us to go forth to the ends of the earth (cf. Mic 5:4; Mt 28:19; Acts 1:8; Rom 10:18). A Church that presses forward to the farthest frontiers requires a constant and ongoing missionary conversion (…).

(…) This missionary mandate touches us personally: I am a mission, always; you are a mission, always; every baptized man and woman is a mission. People in love never stand still: they are drawn out of themselves; they are attracted and attract others in turn; they give themselves to others and build relationships that are life-giving. As far as God’s love is concerned, no one is useless or insignificant. Each of us is a mission to the world, for each of us is the fruit of God’s love (…).

 (…) The missio ad gentes, which is always necessary for the Church, thus contributes in a fundamental way to the process of ongoing conversion in all Christians. Faith in the Easter event of Jesus; the ecclesial mission received in baptism; the geographic and cultural detachment from oneself and one’s own home; the need for salvation from sin and liberation from personal and social evil: all these demand the mission that reaches to the very ends of the earth (…).

List Ojca Świętego Franciszka
z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud” o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie

30 listopada 2019 r. będziemy obchodzili setną rocznicę ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud, którym Benedykt XV pragnął na nowo zdynamizować misyjną odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. Był rok 1919: pod koniec straszliwej wojny światowej, którą nazwał „bezsensowną rzezią”1, Papież dostrzegał potrzebę ewangelicznego przekształcenia działalności misyjnej na świecie, tak aby została oczyszczona z wszelkiej kolonialnej spuścizny i trzymała się z dala od tych dążeń nacjonalistycznych i ekspansjonistycznych, które spowodowały wiele katastrof (…).

(…) To, co leżało na sercu Benedyktowi XV niemal sto lat temu, i to, co nam przypomina od ponad pięćdziesięciu lat dokument soborowy, jest niezmiennie aktualne. Dziś, tak jak wówczas „Kościół posłany przez Chrystusa celem objawienia i udzielenia miłości Bożej wszystkim ludziom i narodom, jest świadomy tego, że ma jeszcze do wypełnienia ogromne dzieło misyjne”8. W tej kwestii Jan Paweł II zauważył, że „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca” i że „gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”9. Dlatego też, w słowach, na które chciałbym obecnie zwrócić uwagę wszystkich, wezwał Kościół do „odnowy zaangażowania misyjnego”, w przekonaniu, że misje „odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. «Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!» (…)

(…) „Jan Paweł II zachęcił nas do uznania, że «należy troszczyć się żywo o przepowiadanie» skierowane do tych, którzy stoją z dala od Chrystusa, «gdyż jest to pierwsze zadanie Kościoła». Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji powinna być na pierwszym miejscu». Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła”11.

To, co chciałem wyrazić, wydaje mi się po raz kolejny niemożliwe do odłożenia na później: „ma znaczenie programowe i poważne konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”12. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy (…).

MAMI Pilgrimage to Italy and Medjugorje

By Fr. Adam’s Activity

 

Pilgrimage of the Friends of the Oblate Missions – 24.09 – 04.10.2019.
Thank God for the difficult but rich experience of the pilgrimage to Italy and Medjugorje. Although our Mission Centre has organized many similar pilgrimages in the past, however, this one was the most difficult because of the act of consecration of ourselves, the Church and the world, which took place in the heavenly Basilica of Archangel Michael in Gargano Italy and in the Shrine of Our Lady in Medjugorje. Satan did not want to give up, he disturbed, but in the end, we conquered him with God’s power. Over the next few days, we’ll be showing you the places we’ve visited and share our experiences. We started from Rome (because all roads lead there), and the most important experiences there were: visiting and celebrating the Holy Eucharist at the tombs of St. Peter and St. John Paul II.

Pielgrzymka Przyjaciół Misji Oblackich – 24.09 – 04.10.2019. Bogu niech będą dzięki za trudną, ale bogatą w przeżycia pielgrzymkę do Włoch i Medjugorje. Chociaż Prokura Misyjna zorganizowała w przeszłości wiele podobnych pielgrzymek, ta należała do najtrudniejszych ze względu na zawierzenia siebie, Kościoła i świata jakich dokonaliśmy w niebiańskim sanktuarium Archanioła Michała oraz w sanktuarium Matki Bożej w Medjugorje. Szatan nie dawał za wygrane, przeszkadzał, ale ostatecznie zwyciężyliśmy go mocą Bożą. Przez następne kilka dni będziemy przybliżać wam miejsca, które nawiedziliśmy i dzielić się naszymi przeżyciami. Rozpoczęliśmy od Rzymu (bowiem wszystkie drogi tam prowadzą), a najważniejsze tam doświadczenia to nawiedzenie grobów i Eucharystia u św. Piotra i św. Jana Pawła II.

St. Peter and Paul Feast’ 2019

By Fr. Adam’s Activity

We are grateful to those who came and celebrated with us..

St. Peter and Paul solemnity was the perfect ocasion to gather as the Friends of the Oblate Missions family in order to celebrate the Patron Saint of our Mission Centre as well as thank God for all the graces and blessings we have received in the past pastoral year. May God reward all our MAMI members, sponsors and benefactors for hard work and dedication towards the Oblate Missions; special thanks to the participating brother priests: Fr. Wojciech Kurzydło, OMI, Fr. Stanisław Oler, OMI, Fr. Paweł Nyrek, OMI, Fr. Wiesław Zielonka, OMI, Fr. Jacek Cidzik, CSsR, Fr. Jan Kołodyński and Fr. Adam Filas, OMI. See you tomorrow in Paderewski Park!

Uroczystość św. Piotra i Pawła była wspaniałą okazją, aby spotkać się jako Rodzina Przyjaciół Misji Oblackich. Był to także dzień stosowny, aby podziękować Bogu za św. Piotra, który jest patronem naszego centrum misyjnego oraz wszystkie łaski, które za jego wstawiennictwem otrzymaliśmy w kończącym sie roku pastoralnym. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim Przyjaciołom Misji, Sponsorom i Dobrodziejom za cięzką pracę i poświęcemnie dla misji świętych; szczególne podziękowanie dla ojców, którzy wzieli udział w uroczystości: O. Wojciech Kurzydło, OMI, O. Stanisław Oler, OMI, O. Paweł Nyrek, OMI, O. Wiesław Zielonka, OMI, O. Jacek Cydzik, CSsR, Ks. Jan Kołodyński i O. Adam Filas, OMI. Do zobaczenia jutro w Parku Paderewskiego!

GOF’s (Global Oblate Fundraisers) meeting in Saskatoon

By Fr. Adam’s Activity

Global Oblate Fundraisers meeting in Saskatoon
Every two years the meeting of “Global Oblate Fundraisers” (GOF) is organized somewhere in the world. This year the meeting took place in Saskatoon from 10 – 13 of June. The MAMI from Lacombe Canada Oblate Province was an exceptional host for the participants from 7 countries of the world: Canada, USA, Ireland-Great Britain, Germany, Italy, Poland. The main topics on the agenda were:

1. One session relating to Safeguarding Children and Vulnerable Adults, related to the receivers of help organized by the GOF group in Developing Countries.

2. The social media presentation (Fr. Shanil) from the General House in Rome through Skype. The presentation was very good. Following his presentation, we all had an opportunity to share what we (respective units) are presently doing through social media in this area of Oblate Missions Worldwide; discussion of the next steps, possible collaboration, etc.

3. General discussion and ideas on the topic of how to improve our cooperation and better use our common experience in helping the poor in Developing Countries.

Spotkanie przedstwicieli Prokur Misyjnych w oblackim świecie
Raz na dwa lata ma miejsce spotkanie pracujących w „Prokurach Misyjnych” ze świata oblackiego. W tym roku spotkanie miało miejsce w Saskatoon od 10 do 13 czerwca. Dziękujemy Prokurze Misyjnej, oblackiej prowincji Lacombe, za zaproszenie oraz wspaniałe przyjęcie uczestników spotkania z siedmiu krajów świata: Kanada, USA, Irlandia-Anglia, Niemcy, Włochy i Polska. Najważniejsze tematy, nad którymi dyskutowano:

1. Pierwszy dzień poświęcono sprawie ochrony i bezpieczeństwa dzieci oraz bezbronnych w odniesieniu do tych prowincji oblackich w krajach rozwijających się, którym pomaga grupa GOF’s.

2. Prezentacja na temat użycia i zastosowania mediów, a szczególnie mediów społecznościowych do ewangelizacji oraz budzenia świadomości potrzeb biednych na świecie i motywowania ludzi do ich zaspokajania. Prezentajce przez Skype przeprowadził O. Shanil z Domu Generalnego OMI w Rzymie. To była bardzo dobrze przygotowana prezentacja. Po jej zakończeniu mieliśmy okazję podzielić się, co każda z prowincji robi w sprawie promocji oblackich misji w świecie przez media społecznościowe; była dyskusja, możliwość następnych kroków w tej sprawie oraz większej współpracy i korzystania z pomocy struktur Domu Generalnego w tej sprawie.

3. Dyskusje na temat: jak ulepszyć naszą współpracę pomiędzy prokurami oraz jak lepiej użyć doświadczeń tych, którzy na polu pomocy biednym w krajach rozwijających się mają ogromne osiągnięcia.

                               

II Divine Mercy Congress in Canada

By Fr. Adam’s Activity

Come and experience a wonderful encounter with the Merciful Jesus. Do not waste another chance to immerse yourself in the healing source of Divine Mercy, to which Christ invites everyone through the testimony of St. Faustyna Kowalska. Listen to the powerful testimonies of our invited guests.

Przyjdź i przeżyj cudowne spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Nie zmarnuj kolejnej szansy zanurzenia się w uzdrawiającym źródle Bożego Miłosierdzia, do którego Chrystus zaprasza wszystkich przez świadectwo św. Faustyny Kowalskiej. Posłuchaj mocnych świadectw naszych zaproszonych gości!

Kongres Miłosierdzia_Poster

The beatification process of the Venerable Br. Anthony Kowalczyk, OMI

By Fr. Adam’s Activity

We, the Missionary Oblates of Mary Immaculate invite everyone to pray through the intersesion of Br. Anthony! The Venerable Br. Anthony Kowalczyk, OMI was a wise follower of our Lord. And God sent him to Western Canada not only to announce the closeness of the Kingdom of God, but to build this kingdom with ardent prayer and hard selfless work.

During the process for his beatification, we began our journey visiting differrent parishes with the artifacts of Br. Anthony (the second class relics in the future), inviting people to pray through his intercession. So far we visited Edmonton, AB and St. Catharines, ON.

Anthony was born in 1866 in Poland, only few years after the death of St. Eugene de Mazenod, the Funder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. He was the sixth child out of twelve.

After the elementary school he completed the trade school as a blacksmith. When he was 20 years old he left Poland for Germany then for Holland where he entered the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate and five years later was send to Alberta, western part of Canada where he arrived in 1896.

What distinguished him from among others was boundless love. And love is an invitation from God for interpersonal relations. Brother Anthony embodied the concept of love, gave to it a human shape in every person he met. He gives a good example of faithfulness and perseverance, and offers good advice, prayer and fasting for so many, and he is doing it quietly, not putting on a show. He had unchangeable and uninterrupted spiritual relationship with Mary; and that is why he was called “Brother Ave”.

“To call Brother Antoni” meant that the situation is difficult, that they couldn’t deal with it by a human competence only, they needed the intervention of Brother’s presence and his prayers.

Where the strength of man ceased, it was replaced by Br. Anthony’s prayer, Ave Maria – Hail Mary was the power. Even the superiors entrusted him with their troubles and plans. Brothers and Sisters. Don’t we have anything to ask for through the intercession of our good Br. Anthony? In these very difficult times don’t we need special care of someone who like many of us was an immigrant; who would understand our situation better?

On March 28, 2013 – the beginning of the Paschal Triduum – Pope Francis declared Oblate Bro. Anthony Kowalczyk as Venerable.

Brother Anthony was born in Dzierzanów, Poland on June 4, 1866 and died on July 10, 1947 in St. Albert, Canada. His first mission as an Oblate brother was in Lac-La-Biche, Alberta, Canada where an accident at a sawmill caused him to lose his right arm. Despite this disability, he never refused a task as a lay brother. Brother Anthony came to be known for his holiness. The last 36 years of his life were spent in continual prayer, which inspired him to live a life of strict obedience.

The process of his cause for canonization began in Edmonton in 1952 with 44 witnesses: 21 Oblates and 23 non-Oblates. On June 1, 1979 his cause was opened in Rome. After 34 years Pope Francis has signed the Decree.

The next phase of the canonization process for Bro. Anthony is known as beatification.

On receiving a grace through the intercession of Br. Antoni Kowalczyk, OMI, please notify us immediately, writing to: director@oblateworldmissions.org or calling: 416-464-1216. 

Useful links:
http://omiap.org/…/20…/11/A-KOWALCZYK_English_Nov-8-2012.pdf
https://oblaci.pl/br-antoni-kowalczyk-omi-1866-1947/
https://www.wcr.ab.ca/This-Week/Stories/entryid/3937

Gorąca zachęta do modlitwy za wstawiennictwem Br. Antoniego! Sługa Boży, Br. Antoni Kowalczyk, OMI urodził się 1866, czyli kilka lat po śmierci św. Eugeniusa de Mazenoda, a odszedł do Boga w 1947. Był szóstym z dwunastu dzieci w chłopskiej rodzinie Kowalczyków.

W tym czasie rozpoczęły się wizyty w parafiach z rzeczami, które Br. Antoni używał (w przyszłości relikwiami 2 klasy), aby zachęcić wiernych do modlitwy za jego wstawiennictwem. Do tej pory odwiedziliśmy Edmonton, AB oraz St. Catharines, ON.

Po ukończeniu w Polsce rzemiosła jako kowal, w wieku 20 lat udaje się do Niemiec, aby ciężko pracować w fabryce urządzeń grzewczych. Po 5 latach w Niemczech pod wpływem bogobojnej pani Prunnenbaum, w roku 1891 udaje się do Holandii, gdzie wstępuje do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W maju 1896 zostaje posłany do Lac La Biche, Alberta w Kanadzie. Później pracuje w różnych miejscach zachodniej Kanady wykonując najbardziej proste i przyziemne posługi. Jego mottem było (w języku, którego nigdy dobrze nie poznał): „you say, me do”. Jego życie było zaprzeczeniem dzisiejszej pogoni za sukcesem i sławą. Br. Antoni miał wyjątkową i nieprzerwaną relacje z Matką Bożą w ciągle odmawianym różańcu; dlatego zyskał sobie miano “Br. Ave”.

Jego proces beatyfikacyjny trwa. Już za życia działo się wiele cudów, które Br. Antoni wypraszał dla wszystkich, którzy go o to prosili. Po jego śmierci, na przestrzeni lat mamy wiele cudów udokumentowanych, które zostały przesłane do Rzymu oraz ogromnie dużo świadectw, które w tym czasie porządkujemy.

Czy my ludzie 21 wieku nie mamy o co prosić Br. Antoniego? Czy w tych bardzo trudnych czasach nie potrzebujemy szczególnej opieki kogoś, kto też był emigrantem jak my, kto nas lepiej zrozumie? Powierzajmy więc Br. Antoniemu Kowalczykowi wszystkie trudne i po ludzku sądząc beznadziejne sprawy życia naszego i naszych bliskich, a nie doznamy zawstydzenia, on wyprosi potrzebne łaski, jeżeli będziemy prosić z wiarą niezłomną i nadzieją na cud!

O otrzymaniu łaski za wstawiennictwem Br. Antoniego Kowalczyka, OMI, prosimy nas niezwłocznie powiadomić, pisząc na: director@oblateworldmissions.org lud telefonicznie:
416-464-1216

Oblate cards for different occasions / Oblackie kartki na różne okazje

By Fr. Adam’s Activity

Seen from the Mission Procure’ Adwent 2018 – Oblate cards for different occasions – obtaining one of these cards you are supporting the works of the Missionary Oblates of Mary Immaculate throughout the world

Z Prokury Misyjnej widziane’ Adwent 2018 – Oblackie kartki na różne okazje – nabywając jedną z tych kartek, popierasz dzieło Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i dokładasz swoją cegiełkę do ewangelizacji wszystkich narodów.