Skip to main content
All Posts By

Fr. Adam J. Filas, OMI

Oblate cards for different occasions / Oblackie kartki na różne okazje

By Fr. Adam’s Activity

Seen from the Mission Procure’ Adwent 2018 – Oblate cards for different occasions – obtaining one of these cards you are supporting the works of the Missionary Oblates of Mary Immaculate throughout the world

Z Prokury Misyjnej widziane’ Adwent 2018 – Oblackie kartki na różne okazje – nabywając jedną z tych kartek, popierasz dzieło Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i dokładasz swoją cegiełkę do ewangelizacji wszystkich narodów.

MAMI Easter gathering / Spotkanie Przyjaciół Misji przy “święconce”

By Fr. Adam’s Activity

On Saturday, April 27, 2018 at St Peter’s Mission Church in Mississauga, the Oblate extended Family – Friends of the Missions met for the annual Easter gathering. The celebration began with the solemn Holy Eucharist in the intention of the Friends of the Oblate Missions and their families. Fr. Adam Filas, OMI, the MAMI Director presided over and preached the homily. After Mass the participants went to the hall of the church to continue the celebration of the joy of the resurrection of Our Lord and strengthen the bonds of our Oblate Family by enjoying a delicious Old Polish white barszcz and other goodies. During the meal Father Adam informed everyone about the activities of the Mission Office and invited all participants to a generous cooperation with the Oblates in the work of the salvation of humanity. The meeting was attended by representatives of the Friends of the Mission groups from the parishes of ST. Casimir in Toronto, ST. Maximilian in Mississauga, ST. Eugene de Mazenod in Brampton. Special thanks to those who helped to prepare the hall; they are: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata and Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska and Urszula Wypych. We also thank all the ladies for bringing a very delicious food. May God reward your dedication for the Missions. According to our tradition we have celebrated also the Birthdays of those who had them recently. Once again may God bless you and Sto lat!

W sobotę 27 kwietnia 2018 w kościele misyjnym św. Piotra w Mississauga, Rodzina Oblacka – Przyjaciół Misji spotkała się na dorocznym „święconym”. Wspólne biesiadowanie poprzedziła uroczysta Msza św. za Przyjaciół Misji i ich rodziny, której przewodniczył i homilię wygłosił O. Adam Filas, OMI, dyrektor Prokury Misyjnej. Po Mszy św. uczestnicy udali się do sali pod kościół, aby przy pysznym staropolskim żurku i innych smakołykach, kontynuować radość zmartwychwstania Naszego Pana i umacniać więzy naszej oblackiej rodziny. W czasie biesiadowania, O. Adam przekazał najważniejsze informacje dotyczące działalności Prokury Misyjnej i zaprosił wszystkich uczestników do ofiarnej współpracy z Oblatami w dziele zbawienia ludzkości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grup Przyjaciół Misji z parafii św. Kazimierza w Toronto, św. Maksymiliana w Mississauga, św. Eugeniusza w Brampton. Szczególne podziękowania dla tych, którzy pomogli przygotować sale oraz smaczny posiłek; są nimi: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata i Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska i Urszula Wypych. Serdeczne podziękowania również dla wszystkich Pań za podzielenie się ze wszystkimi wieloma innymi smakołykami. Niech Bóg wynagradza Wam wielkie serce dla Misji św. Zgodnie z naszym zwyczajem, obchodziliśmy też urodziny tych, którzy je mieli w ostatnim czasie. Raz jeszcze życzymy Wam wielu łask Bożych i sto lat!

 

Happy Easter Octave / Błogosławionej Octawy Wielkiej Nocy

By Fr. Adam’s Activity

Mississauga, Easter’ 2018

The poor in developing countries are trapped…

They lack education, good nutrition, and a safe place to raise their families. They cope with harsh social, economic, and environmental hardships. Poverty problems are extensive and very complicated.
Inherited hunger, chronic malnourishment, and stunted growth have negative long-term effects on a child’s working capacity and intellectual performance. These serious effects reach far into adulthood. Such nutritional problems are prevalent in developing countries as are illness, disease, ignorance, abuse, and degrading customs.

Because there is no proper economy, a majority of the populations in developing countries can’t find work. They must fend for themselves and their families without the resources they need to succeed.
Loans with reasonable interest rates are impossible to come by. People in developing countries who live in poverty don’t have access to banks or collateral. The village “loan sharks” charge very high interest rates on a tiny loan. Hard-earned money go straight back into the loan shark’s pocket, and people are locked in a cycle of debt payments that leave them with almost no profit to show for their routine 80-hour work weeks. They have nothing with which to expand their businesses and nothing with which to improve their families’ well-being. This form of receiving credit is common in developing countries.

School is not a possibility for those whose families don’t make enough to provide even the basic essentials. As a result, few progress. On the other hand, people in developing countries take pride when they realize that thanks to the help from the other countries and their own initiatives, they can end the poverty and give hope to their children for a better future. They improve not only their own lives, but in a widening circle of impact, the lives of their families, their communities, and their nations.

Thanks to the tireless work and service of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, people move from everyday survival to planning for the future. They improve their businesses as well as their families’ entire socioeconomic standing. Their children eat better, live in improved housing conditions, receive better healthcare, and attend school. When educated and formed in the values of Christian life, children prepare themselves for the future. They make right family planning choices. They are more equipped to prevent the spread of disease and to combat poverty.

By the grace of God, we experience yet another Easter. Experiencing the passion, death and resurrection of Our Lord Jesus Christ, who calls us to respond with love for His love. He died for us! There is no greater love than to offer one’s life for others; He, the Risen Lord, gave us such an example. We all can answer His call by becoming a part of the Missionary Oblate Family. As Friends of the Oblate Missions, we fulfill the will of Christ: “Go to the whole world and teach all nations, and I am with you always, until the end of the world.” Let the Risen Lord be for all of us the source of strength, love and hope for a better future for the whole world!

Christ is risen, He is truly risen, Alleluia!

With the gift of prayer, at the empty tomb of Jesus,
Fr. Adam J. FILAS, OMI

 

Mississauga, Wielkanoc’ 2018

Ubodzy w krajach rozwijających się są w pułapce…

Najbardziej dotkliwe nieszczęścia ludzi ubogich w krajach misyjnych to brak wykształcenia, brak właściwego odżywiania oraz brak bezpiecznego środowiska do wychowywania swoich rodzin. Biedni próbują radzić sobie sami z trudnościami życia społecznego, z problemami gospodarczymi i środowiskowymi, ale bez pomocy z zewnątrz, są zdani na przegraną.

Odziedziczony głód, chroniczne niedożywienie i bardzo ograniczony wzrost gospodarczy, mają negatywny i długoterminowy wpływ na zdolność do pracy i wydajność intelektualną dziecka. Te poważne skutki sięgają daleko w dorosłe życie młodego człowieka. Trzeba tutaj zaznaczyć, że problemy z odżywianiem występujące w krajach rozwijających się, mają także wpływ na takie czynniki jak: niezawiniona ignorancja, wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie i społeczeństwie, jak również ich niektóre poniżające zwyczaje.

Ponieważ w krajach ubogich nie ma prawideł „właściwie rozwijającej się ekonomii”, w związku z tym większość ludzi, którzy tam żyją, nie może znaleźć pracy. Muszą więc, wspólnie ze swoimi rodzinami, radzić sobie bez zasobów niezbędnych do odniesienia sukcesu.

Pożyczki o rozsądnych stopach procentowych w tych krajach są niemożliwe do uzyskania. Ludzie, którzy żyją w ubóstwie, nie mają dostępu do banków ani zabezpieczeń. „Rekiny pożyczek” na wsiach i w małych osadach pobierają bardzo wysokie odsetki od niewielkiej pożyczki. Ciężko uzyskane zyski idą z powrotem do kieszeni pożyczkodawcy, a biedni ludzie są zablokowani w cyklu spłat długów, które nie dają prawie żadnego zysku po 80-godzinnej pracy w tygodniu. Tak więc ludzie biedni w tych krajach nie mają żadnych narzędzi do rozwinięcia działalności biznesowej, jak również poprawy warunków życia ich rodzin. Niestety ta szkodliwa forma kredytowa jest powszechna w krajach rozwijających się.

Edukacja w szkole nie jest możliwa dla tych dzieci, których rodziny nie są w stanie zaspokoić przynajmniej podstawowych rzeczy potrzebnych dla dziecka. W związku z tym nie ma większych rezultatów w tej dziedzinie. Z drugiej jednak strony ludzie w krajach rozwijających się są dumni, gdy dzięki pomocy z zewnątrz i własnej inicjatywie, mogą przezwyciężyć ubóstwo i dać nadzieję swoim dzieciom na lepszą przyszłość. Mogą wówczas poprawić nie tylko życie swoich rodzin, ale dzięki naszej i ich inicjatywie poszerza się krąg oddziaływania na całe społeczności i narody.

Dzięki pracy i poświęceniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ludzie, którym oni głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, oprócz przyjęcia Boga i łaski zbawienia, uczą się przechodzenia od codziennego przetrwania do planowania na przyszłość. Misjonarze troszczą się nie tylko o ich życie wewnętrzne, ale pomagają w każdej innej dziedzinie życia społeczno-ekonomicznego ich rodzin. Dzięki pracy Oblatów, dzieci tych biednych ludzi jedzą lepiej, żyją w lepszych warunkach mieszkaniowych, otrzymują lepszą opiekę zdrowotną i uczęszczają do szkoły. Najlepszą formą przygotowania dzieci do ich życia w przyszłości jest wykształcenie i formacja duchowa. Wówczas dzieci mogą liczyć na lepszą przyszłość; bardziej realne planowanie rodziny. Są lepiej przygotowane, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i skutecznie zwalczać ubóstwo.

Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich i nasi Dobrodzieje! Z łaski Bożej przeżywamy kolejne święta Wielkiej Nocy. Przeżywanie męki, śmierci i zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa wzywa nas do odpowiedzenia miłością na miłość. Przecież On umarł za nas i dla nas! Nie ma większej miłości, jak życie swoje ofiarować za innych; On, Zmartwychwstały Pan dał nam taki przykład. Wszyscy możemy to wyzwanie realizować, stając się częścią misjonarskiej rodziny oblackiej. Jako Przyjaciele Misji Oblackich w sposób konkretny wypełniamy testament Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, a Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla nas wszystkich źródłem mocy, miłości i nadziei na lepszą przyszłość dla całego świata!

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Z darem modlitwy, przy pustym grobie Jezusa,
O. Adam, J. FILAS, OMI

 

Jesus said to her,
“I am the resurrection and the life.
The one who believes in me will live,
even though they die; and whoever lives by believing in me will never die.
Do you believe this?”
John 11:25-26

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mine wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na weeki.
Wierzysz w to?”
św. Jan 11:25-26

 

Moving MAMI Headquarters to a new location

By Fr. Adam’s Activity

We are saying goodby to the place which for 14 years served us Rectory, Offices and chapel, and for the last 3 years was the Procure Headquarters and MAMI offices and we are moving to the new location which is St. Peter’s Mission Church at 6056 Ninth Line, Mississauga, On. L5N 0C1. Tel: 905-785-6262. We thank God for all the good that happened at the old location and ask Him to bless us and our ministry abundantly in the new environment.

Żegnamy się z miejscem, które przez 14 lat służyło najpierw tworzącej się parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton jako plebania, biura i kaplica, a przez astatnie 3 lata stało się też siedzibą oblackiej prokury misyjnej i przenosimy się do nowej siedziby, która ma miejsce w kościele misyjnym św. Piotra na 6056 Ninth Line, Mississauga, On. L5N 0C1. Tel: 905-785-6262.

Msze św. w kościele misyjnym św. Piotra w tygodniu, będą sprawowane według następującego porządku:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek – 19:00
Wtorek, Środa, Sobota – 9:30
Msze św. w kościele św. Piotra są sprawowane tylko wówczas, kiedy O. Adam jest na miejscu.

 

MAMI Pilgrimages to Lourdes, Marseille, Aix-en-Provence, Parish, Washington D.C.

By Fr. Adam’s Activity

LOURDES
MAMI-Assumption-Canada pilgrimage to Lourdes, Aix-en-Provence, Marseille, Fatima and Paris. 20 MAMI members from three different Parishes: St. Eugene de Mazenod in Brampton, St. Maximilian Kolbe in Mississauga, and Holy Ghost in Winnipeg went to take part in the 100 years anniversary of the apparitions of the Blessed Virgin Mary in Fatima.

Pielgrzymka Przyjaciół Misji Oblackich do Lourdes, Aix-en-Provence, Marsylii i Paryża. 20 Przyjaciół Misji z trzech oblackich parafii: św. Eugeniusza z Brampton, św. Maksymiliana z Mississauga oraz św. Ducha z Winnipegu udało się na uroczystości 100 rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej.

MARSEILLE
Today, a journey on our pilgrim path was marked with a special stop. We where graced to visit and celebrate the Holy Eucharist above the tomb of St. Eugene de Mazenod; the Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate and a Patron Saint of Friends of the Oblate Missions. After the homily preached by Fr. Krzysztof Zielenda, OMI, the MAMI members following the example of St Eugene, consecrated themselves and their families to the Immaculate Heart of Mary. Later in the afternoon we have visited and prayed at the beautiful Marian shrine – “Notre Dame de la Garde” in Marseille, build by St. Eugene de Mazenod.

Dzisiaj nasza droga pielgrzymia była naznaczona wyjątkowym zatrzymaniem się. Mieliśmy łaskę nawiedzić oraz celebrować Najświętszą Ofiarę nad grobem św. Eugeniusza de Mazenoda; założyciela zgromadzenia Misjonarzy Oblatów i Patrona Przyjaciół Misji Oblackich. Po homilii, którą wygłosił O. Krzysztof Zielenda, OMI, Przyjaciele Misji idąc za przykładem swojego wielkiego Patrona, konsekrowali siebie oraz swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po południu nawiedziliśmy maryjne sanktuarium – “Naszej Pani – Strażniczki Morza” w Marsylii, którą budował św. Eugeniusz de Mazenod.

 

At the tomb of St. Eugene de Mazenod in Marseille

AIX-UN-PROVENCE
From our oblate perspective, It is almost impossible to talk about the city of Marseille, without mentioning Aix-en-Provence. Yes, our pilgrim path led us also to Aix. Incredible place! Here, St Eugene de Mazenod came into this world and here he established our missionary congregation. It was an extra ordinary experience for all the MAMI members from Assumption Province in Canada, who heard so much about this place before, but just now were able to come here for the first time. To see the place, touch the relics, and meet a very charismatic oblate, Fr. Krzysztof Zielenda, was a time of renewal and strengthening our missionary call.

Z punktu widzenia oblatów wydaje się niemożliwym, aby mówiąc o mieście Marsylii, nie wspomnieć o Aix-en-Provence. Tak, pielgrzymi szlak poprowadził nas także do Aix. Wyjątkowe miejsce! Tutaj św. Eugeniusz przyszedł na ten świat, tutaj również założył nasze misyjne zgromadzenie. Nawiedzenie tego miejsca było niesamowitym doświadczeniem dla obecnych tam Przyjaciół Misji Oblackich z Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie, którzy wcześniej słyszeli o tym miejscu wiele, ale dopiero teraz mogli tam przybyć po raz pierwszy. Zobaczyć miejsce, dotknąć relikwii oraz spotkać charyzmatycznego oblata, O. Krzysztofa Zielendę, było czasem odnowy i umocnienia naszego misjonarskiego powołania.

CHAPEL OF OUR LADY OF THE MIRACULOUS MEDAL
Revered by Catholics as the site of several visions of the Virgin Mary in 1830, Paris’ Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal is an important place of prayer and pilgrimage for Catholics from all over the world; THE FRIENDS OF THE OBLATE MISSIONS FROM ASSUMPTION PROVINCE IN CANADA HAD ALSO A GRACE TO VISIT THIS CHAPEL. The church was consecrated as the Chapel of the Daughters of Charity on Aug. 6, 1815, and then dedicated to the Sacred Heart of Jesus.

In 1830, a woman named Zoe joined the convent and soon changed her name to Catherine. Shortly after joining, she claimed to have seen the Virgin Mary seated in a chair by the altar steps. A few months later, the Virgin Mary was said to have appeared near a painting of St Joseph to show Catherine the design for what would become the Miraculous Medal. The medal was eventually made and sold throughout the world and is said to have brought protection, cures and other miracles to those who have worn it.

Practical Info: The Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal is located at 140 rue du Bac. The site is open daily from 7:45 a.m. to 1 p.m. and from 2:30 to 7 p.m. On Tuesdays, it is open continuously from 7:45 a.m. to 7 p.m.

KAPLICA MATKI BOŻEJ CUDOWNEGO MEDALIKA
Kaplica Matki Bożej Cudownego Medalika to miejsce często pomijane w przewodnikach, na szczęście nie przez samych wiernych. Sanktuarium to jest celem pielgrzymek osób z całego świata. PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH Z PROWINCJI WNIEBOWZIĘCIA W KANADZIE MIELI ŁASKĘ NAWIEDZENIA TEJ KAPLICY. Tu bowiem miało miejsce objawienie związane z „Cudownym Medalikiem” (Médaille Miraculeuse).

Katarzyna Laboure urodziła się w ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W wieku 24 lat wstąpiła do zakonu sióstr szarytek w Paryżu. W 1830 roku w domu przy Rue Bac Katarzyna otrzymała od Matki Bożej polecenie stworzenia medalika według ściśle określonego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić z wiernością, mieli otrzymać specjalne łaski. Siostry Matki Miłosierdzia Bożego wybiły początkowo 200 tysięcy medalików. Wkrótce osoby noszące medalik, za pośrednictwem Najświętszej Maryi, zaczęły otrzymywać liczne nawrócenia, uzdrowienia i łaski.
Katarzyna Labouré zmarła w 1876 roku. Kiedy 57 lat później z okazji jej beatyfikacji otworzono grobowiec, okazało się, że ciało Katarzyny pozostało w nienaruszonym stanie. Przeniesiono je do kaplicy przy ulicy 140 du Bac i umieszczono pod ołtarzem Matki Bożej z globem.

Wygląd i symbolika medalika
Maryja poleciła Katarzynie przygotowanie medalika według wzoru: na awersie znajdować się miała Matka Boża miażdżąca stopą węża, który jest symbolem diabła. Promienie wychodzące z kamieni znajdujących się w pierścieniach Maryi oznaczać miały łaski otrzymywane za Jej wstawiennictwem. Następnie wokół Maryi pojawić się miały słowa w kolorze złotym, tworzące owalny napis:
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Rewers miał przedstawiać Serce Jezusa otoczone koroną cierniową i Serca Maryi przebite mieczem. Są one ze sobą złączone, ukazując nierozerwalną relację między Chrystusem i Jego Matką. Powyżej inicjał Maryi – litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd nawiązujących do 12 apostołów.

Cudowny Medalik dzisiaj
Obecnie siostry Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w przykościelnym sklepiku zajmują się dystrybucją medalików po symbolicznych kosztach (jeden medalik kosztuje ok. 1-3€). Dostępne są również materiały w języku polskim dotyczącym św. Katarzyny (książki, broszury).

FRIENDS OF THE OBLATE MISSIONS – ASSUMPTION PROVINCE IN CANADA –
ON A PILGRIMAGE TO FATIMA

In the year 1917, in a mountainous region at the center of Portugal, the Mother of God appeared six times to three young children.

Elsewhere on the continent the “Great War” raged, that would cost Europe an entire generation, over 37 million lives. Besides sending her own sons to die (in France and North Africa) Portugal was in political chaos at home. There was a dizzy succession of governments following a revolution in 1910. The monarchy had been replaced by a republic, with a new liberal constitution separating Church from state. Government officials, under the influence of Freemasonry, were not sympathetic to the Faith. But for the people themselves, the Faith was the air they breathed, as in the village of Aljustrel, a collection of whitewashed houses on a dusty road in the parish of Fatima.

There Lucia, Francisco, and Jacinta were born and raised in homes where the catechism was their daily bread, stories from the Bible their recreation, and the word of the village priest was law. Lucia de Jesus Santos was born, the youngest of seven children, to Antonio and Maria Rosa Santos, on 22 March 1907. She was a plain child with sparkling eyes and a magnetic personality, a natural leader to whom other children looked with confident affection. Blessed with an excellent memory, Lucia was able to learn her catechism, and make her First Communion and Confession, at age six. She herself became a catechist at nine. Lucia would be the constant guide and companion to her first cousins, Francisco and Jacinta Marto, through the trials that accompanied the apparitions of the Blessed Mother.
Almost eight months had passed since the last apparition of the Angel. Lucia, Francisco and Jacinta continued to practice what the Angel had taught them, praying and offering sacrifices to the Lord.

Lucia was now ten years old, Francisco would be nine in June and Jacinta had just turned seven in March, when on May 13th, 1917, they chose to pasture their sheep in a hilly depression owned by Lucia’s father and known as the Cova da Iria, or Cove of Irene. It was there, with one exception, that the Blessed Virgin under the title of Our Lady of the Rosary appeared on six occasions in 1917, and a seventh time in 1920 (to Lucia alone).
As important as the place and the time is the situation of the world. At that moment the First World War raged in Europe, introducing mankind to the most savage forms of warfare seen to that date. In far off Moscow Lenin prepared the revolution that would overturn the Russian social order in November 1917 and eventually engulf almost half the peoples of the earth. It was in that context that heaven condescending to earth to provide the antidote to the moral and social evils of the world – the message of Fatima.

PRZYJACIELE MISJI OBLACKICH NA PIELGRZYMCE 100-LECIA DO FATIMY

Od 13 maja do października 1917 roku w portugalskiej Fatimie trojgu pastuszkom ukazywała się Matka Boża. W sumie miało miejsce sześć objawień, których doznały dzieci w Cova da Iria. Byli to: 10-letnia Łucja dos Santos, 7-letnia Hiacynta Marto i jej brat – 9-letni Franciszek Marto. Za ich pośrednictwem Maryja wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Przekazała dzieciom także trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Druga – wybuch II wojny światowej – jeśli ludzie się nie nawrócą, a także dotyczyła nawrócenia Rosji i upadku komunizmu. Trzecia – mówiła o męczeństwie Kościoła i papieża, co po latach odniesiono do zamachu na Jana Pawła II. Łucja dos Santos została zakonnicą, w klasztorze miała kolejne wizje. Zmarła w 2005 roku. Za zgodą papieża Benedykta XVI w 2008 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, który trwa.

Zamach na Jana Pawła II
Do sanktuarium w Fatimie pielgrzymowało dotąd czterech papieży – Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek

Szczególnie związany z objawieniami fatimskimi był papież Polak. Swoje ocalenie w zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, przypisywał opiece Matki Boskiej Fatimskiej, strzały padły bowiem w rocznicę objawień. Kilka tygodni później publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku. Pocisk z pistoletu Ali Agcy wyjęty podczas operacji papieża został umieszczony jako wotum w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. W 2000 roku Watykan ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej, zapowiadającą przelanie męczeńskiej krwi przez papieża.

SACRE-COEUR BASILICA-PARIS
The Basilica of the Sacred Heart, or Basilique du Sacré-Coeur, perched at the very top of Butte de Montmartre (Montmartre Hill), was built from contributions pledged by Parisian Catholics as an act of contrition after the Franco-Prussian War of 1870-71. Construction began in 1873, but the basilica was not consecrated until 1919. The basilica’s domes are a well-loved part of the Parisian skyline.

The Sacred Heart Basilica in Montmartre is a Sanctuary of Eucharistic Adoration and Divine Mercy.Since the 1st of August 1885, the silent adoration before the exposed Blessed Sacrament, true presence of Jesus Christ among us, is a continuous intercession for the Church and for the whole world, and an everlasting source of grace, light and peace.

BAZYLIKA SACRE-COEUR – serce Paryża
Bazylika Sacre Coeur to wizytówka Paryża, nierozerwalnie związana z tym miejscem.

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego położona jest na wzgórzu w słynnej – niekoniecznie z powodu swojej świętości – dzielnicy Montmartre. To tutaj na przełomie XIX i XX wieku, czyli dokładnie, kiedy budowano bazylikę, mieszkała cała bohema artystyczna z malarzami na egzystencjalistami na czele. Podczas kiedy artyści popijali absynt i tworzyli impresjonistyczne obrazy, na wzgórzu rzemieślnicy w pocie czoła tworzyli bazylikę. Budowę tego monumentalnego kościoła zainicjowało dwóch przemysłowców, którzy w podzięce za ocalenie Paryża w wojnie francusko-pruskiej, poprzysięgli zbudować tu świątynię.

Budowa trwała przeszło 40 lat. Wzgórze, w którym od wieków wydobywano wapień i gips, musiano wzmocnić specjalnymi filarami. Konsekracji dokonano dopiero w 1919. Koszty budowli ponieśli wierni. Bazylika Sacre Coeur jest najwyżej położonym punktem Paryża. Ze wzgórza, na którym się znajduje, można podziwiać panoramę całego miasta oraz okolic w promieniu do 40 kilometrów. To z niej znajduje się największy dzwon Paryża i jednocześnie jeden z najcięższych dzwonów na świecie- Savoyarde (Saubadyjczyk). Waży on aż 18,5 tony! Podobno gdy dzwoni, słychać go po drugiej stronie miasta.

Ciekawostki o Bazylice Sacre Coeur:
• Budowlę często określa się mianem „Białej Bazyliki”. Swą charakterystyczną biel kościół zawdzięcza kamieniu wapiennemu, który pod wpływem powietrza i deszczu wydziela bielący mury kalcyt.
• Poza Katedrą Notre Dame, jest to najczęściej odwiedzany zabytek Francji.
Od 125 lat przez 24 godziny na dobę z Bazylice odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjaciele Misji z Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie mieli tę łaskę adorowania tu Pana Jezusa przez całą noc.

MAMI PILGRIMAGE TO WASHINGTON, D.C.
On November 3-4-5, MAMI group from St. Maximilian Kolbe, St. Casimir and St. Eugene de Mazenod Parishes went to Immaculate Conception and St. John Paul II shrines in Washington. The main theme of the pilgrimage was “everything passes”, taken from St. John Paul II’s “Triptych”. The subject for sharing was “purgatory”. In our prayers, in a special way, we remembered our Faithful Departed. Thank God for this pilgrimage and the graces we have received during this time!

PIELGRZYMKA PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH DO WASHINGTON, D.C.
3-4-5 listopada ‘ 2017, Przyjaciele Misji Oblackich z parsfii św. Maksymiliana, św. Kazimierza oraz św. Eugeniusza de Mazenod wzięli udział w pielgrzymce do sanktuariów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Głównym tematem pielgrzymki było “przemijanie” na podstawie “Tryptyku” św. Jana Pawła II a także “czyściec”, w nauczaniu Kościoła. Bogu niech będą dzięki za tę pielgrzymkę oraz za łaski, których doznaliśmy w tym szczególnym czasie!

Mexico Earthquake ‘2017

By Fr. Adam’s Activity

Please help through the OblateWorldMissions-MAMI. We serve in the most poor areas of Mexico, and many of our Missions there got badly hurt. Hope you will be willing to support us in rebuilding them!
Prosimy o pomoc przez OblateWorldMissions-MAMI. Pracujemy w najbiedniejszych częściach Meksyku i wiele naszych msji bardzo ucierpiało przez ostatnie trzęsienie ziemi. Mamy wielką nadzieję, że pomożecie nam je odbudować!